• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında

Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır.

İlgili KEP yöntemi ile yapılan tebligatların son dönemlerde artmış olması ve konunun önemine istinaden ayrıca bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" ile kağıtsız ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirlenen gönderiler için KEP Entegrasyonunu tamamlamış ve birçok tebligatları artık KEP üzerinden mükelleflere tebliğ yapılmaktadır.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunlu kılınmıştır. Ayrıca kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabileceği belirtilmiştir.

Elektronik yolla tebligat, okunduğu tarihte tebliğ edilmiş sayılmaklabirlikte ilgili elektronik yolla gönderilen tebligatın okunmaması durumda ise muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ yapılmış sayılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle dış ticaret kapsamında Gümrük ve Ticaret bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan tebligatların birçoğu SÜRELİ tebligat olmaktadır. Bu nedenle KEP adresinin firmalar tarafından günlük olarak kontrol edilmesi, olası SÜRELİ tebligatlar için yasal hak olarak tanınan indirimli ödeme, uzlaşma başvurusu, itiraz, dava açma gibi işlemlerin yapılabilmesi adına önemlidir. Aksi durumda olası bu yasal hakların kaybedileceği gibi akabinde ödeme emri, haciz vb. durumlar ile de karşılaşılma riski bulunmaktadır.

Bilgilerinize ve dikkatinize sunulmuştur.

Joomlart